درد دل   

پس از مرگم چه خواهد شد ؟

نميدانم ؛ نميخواهم بدانم 

کوزه گراز خاک اندامم چه خواهد ساخت

ولی بسيار مشتاقم

که از خاک گلويم سوتکی سازد

گلويم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ و بازيگوش

و او يکه نيرو پی در پی

دم گرم خويش را

سخت در گلويم بفشارد

و خواب خفتگان را

آشفته و آشفته تر سازد

بدينسان بشکند در من

سکوت مرگبارم ........

مارال

   تقديم به دوستداران سهراب   

کار ما نيست شناسائی راز گل سرخ

کار ما شايد اين است

که در افسون گل سرخ شناور باشيم ....

مارال

   تقديم به دوستداران شاملو   

گر بدينسان زيست بايد پست

 من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائی نياويزم

بر بلند کاج خشک کوچه ی بن بست ......

 

گر بدينسان زيست بايد پاک

    من چه ناپاکم اگر ننشانم از ايمان خود چون کوه

يادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک .......

مارال