خدایا ...   

خدایا هر جا که میروم و ظلمی می بینم همه می گویند نگران نباش خدا جای حق نشسته .

خدایا ... میشود از جای حق بر خیزی .. تا حق جای خود بنشیند !!!

دلم برات تنگ شده . امروز باز هم پستچی پیر محله مان نیامد یا باید خانه ام را عوض کنم یا پستچی را ...

تو که هر روز برایم نامه می نویسی مگه نه ؟؟؟

مارال