و دیگر هیچ ...   

ما زیاران چشم یاری داشتیم              خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم

 

همین ودیگر هیچ

مارال