آسمان فقط ....   

وقتی پر پروازم را چیده اند ، آسمان فقط یک آرزوست

پرواز برایم فقط یک خیال است ...

مارال