برای دوستی که ...   

دست و دلم به کار نمیره . هر چی بیشتر میگذره افسرده تر میشم . دعا کنید برای دوستی که هم برام مثل پسرم بود و هم مثل برادر از دست  رفته ام و هم یک دوست خوب . برای آزادیش دعا کنید .

فقط همین

مارال