خدایا ....   

خدایا هر گاه دلم رفت تا محبت کسی را به دل گیرد ، تو او را خراب کردی ، به هر که و به هر چه دل بستم ، تو دلم را شکستی  . عشق هر کسی را به دل گرفتم ، تو قرار از من گرفتی . هر کجا خواستم  دل  مضطرب و دردمندم را  آرامش دهم  و در سایه ی امیدی و به  خاطر آرزویی  برای دلم  امنیتی  بوجود آورم ، تو یکباره همه  را بر هم زدی  و در طوفانهای وحشتزای حوادث  رهایم کردی ؛ تا هیچ آرزویی در دل نپرورم و هیچ خبری نداشته  باشم و هیچ آرامش و امنیتی در دل خود احساس نکنم تو اینچنین کردی تا به غیر از تو محبوبی نگیرم و به جز تو آرزویی نداشته باشم ...

خدایا ترا بر همه ی این نعمت ها شکر میکنم .

در پناه یزدان پاک ...... شاد زیوید و تندرست .

مارال