در گذر جاده ها ...   

شاید سالها بعد

در گذر جاده ها

بی تفاوت از کنار یکدیگر بگذریم  و بگوئیم :

آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود ...!!

 

مارال