8 مارس روز جهانی زن   

قوی ترین آدم جهان اونی نیست که دویست و پنجاه کیلو رو یه ضرب بزنه .

قوی ترین آدم جهان زنیه که با وجود نامردیها

مزاحمتهای اطرافیان

زورگویی و ترس

هنوز توی این جامعه درس میخونه

رانندگی میکنه

کار میکنه

عاشق میشه

اعتماد میکنه

مادر میشه و به بچه اش یاد میده انسان باشه .

زنده باشی قهرمان ...

8 مارس روز جهانی زن مبارک

مارال