شیمی درمانی   

چه سخت میگذرد روزهای پس از جراحی و چه سخت تر میگذرد روزهای شیمی درمانی بدون حضورت ...

نیستی و نبودنت  سنگینه برام

خسته ام خدایا ....

مارال