چرای زندگی   

 

كسي كه چرايي زندگي را يافته است ؛ با هر چگونه اي خواهد ساخت .

رنج ؛ وقتي معنا يافت ؛ معنائي چون گذشت و فداكاري ؛ ديگر آزار دهنده نيست .

اگر رنج را شجاعانه بپذيريم تا واپسين دم زندگی ؛ معني خواهد داشت . پس مي توان گفت معناي زندگي امري مشروط نيست .

زيرا معناي زندگي مي تواند حتي معني بالقوه درد و رنج را نيز در برگيرد .

 

مارال