برای دل خودم   

اينو نوشتم برای دل خودم كه غريبم 

 قصد ناراحت کردن کسی رو هم ندارم .

 

در غربت اگر جان سپردم

   مرا در طابوت كوچكي بگذاريد

        و بر روي آن دستاري سياه بكشيد

و اگر چشمهايم باز بود ،

                بگوئيد كه چشم انتظار بود .

چشم انتظار تو اي مادر

                           و اگر دستهايم باز بود ،

بگوئيد

      بگوئيد ، او با خود چيزي نبرد

                        و آنگاه صليبي از يخ

        بر روي مزارم بگذاريد

تا به جاي مادرم اشك بريزد

 تا با اولين طلوع خورشيد ، آب شود و

به جاي مادرم

        قطره قطره ، بر مزارم

بگريد ...

 

                      التماس دعا

مارال