فاطمه ؛ فاطمه است .   

به مناسبت فرا رسيدن ايام فاطميه

...نميدانم از او چه بگويم ؟چگونه بگويم ؟

خواستم از "بوسوئه" تقليد كنم ،‌خطيب نامور فرانسه كه روزي در مجلسي با حضور لوئي از " مريم" سخن ميگفت .گفت هزاروهفتصد سال است كه همه سخنوران عالم درباره مريم سخن داده اند. هزاروهفتصد سال است كه همه فيلسوفان و متفكران ملت ها در شرق و غرب ، ارزش هاي مريم را بيان كرده اند .هزار و هفتصد سال است كه شاعران جهان ،در ستايش مريم همه ذوق و خلاقه شان را بكار گرفته اند .هزار و هفتصد سال است كه همه هنرمندان ، چهره نگاران ، پيكره سازان بشر ،در نشان دادن سيما و حالات مريم هنرمنديهاي اعجازگر كرده اند.

اما مجموعه گفته ها و انديشه ها و كوششها و هنرمنديهاي همه در طول اين قرن هاي بسيار ، به اندازه اين يك كلمه نتوانسته اند عظمت هاي مريم را بازگويند كه :

" مريم مادر عيسي است "

و من خواستم با چنين شيوه اي از فاطمه بگويم .

باز در ماندم .

خواستم بگويم كه فاطمه دختر خديجه بزرگ است .

ديدم كه فاطمه نيست .

خواستم بگويم كه فاطمه دختر محمد (ص) است .

ديدم كه فاطمه نيست .

خواستم بگويم كه فاطمه همسر علي (ع) است .

ديدم كه فاطمه نيست .

خواستم بگويم كه فاطمه مادر حسنين است .

ديدم كه فاطمه نيست .

خواستم بگويم كه فاطمه مادر زينب است .

باز ديدم كه فاطمه نيست .

نه ، اينها همه هست و اين همه فاطمه نيست .

" فاطمه ، فاطمه است "

برگرفته از كتاب فاطمه ؛ فاطمه است نوشته دكتر علی شريعتی

مارال