پس از مرگم   

پس از مرگم چه خواهد شد

نميدانم

نمی خواهم بدانم كوزه گر از خاك اندامم

چه خواهد ساخت

ولی بسيار مشتاقم

كه از خاك گلويم سوتكی سازد

گلويم سوتكی باشد

به دست كودكی گستاخ و بازيگوش

و او

يكريز و پی در پی

دم گرم و خوشش را درگلويم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد

بدين سان بشكند در من

سكوت مرگبارم را...

مارال