چه آسان است   

چه آسان است ؛ کسی که دستی از دور بر آتش دارد ادعا کند که نميسوزد .

امروز بشريت خسته است ....

مارال