تقديم به دوستداران سهراب   

کار ما نيست شناسائی راز گل سرخ

کار ما شايد اين است

که در افسون گل سرخ شناور باشيم ....

مارال