ترک شيرازی   

سلام و اما بعد :

ميگم لابد همتون اين بيت معروف رو از شيخ اجل حافظ شيرازی شنيديد که ميگه

 اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را        

 به خال هندويش بخشم سمرقند و بخارا را

اما ميدونم که خيلی از شماها شعر صائب تبريزی رو در جواب اين بيت حافظ نشنيديد   که ميگه

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آنکس چيز می بخشد ز مال خويش می بخشد

نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را

و ميدونم که به احتمال خيلی خيلی قويتر از قبل  جواب استاد شهريار  به صائب تيريزی رو هيچکدومتون نشنيديد

استاد شهريار ميگه

اگر آن ترک شيرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندويش بخشم تمام روح و اجزا را

سر و دست و تن و پا را به خاک گور می بخشند

نه بر آن ترک شيرازی که برده جمله جانها را  !!!! 

 

حالا به نظر شما کی راست ميگه و اين ميون حق با کيه ؟؟؟؟؟

 

 

مارال