برای پدرم   

ميدونيد خيلی سخته كه دور از خانواده ات باشی و بعد يه خبر ناگوار هم

بشنوی .

برای پدرم دعا كنيد .

از همتون ممنونم .

مارال