دلم گرفته نازنينم ....   

وقتي تنهائي و احساس تنهائي ميكني ، دلت ميخواد فرياد بزني

دلت ميخواد صداتو همه ي آدمهاي دور و برت بشنوند .

اما وقتي سرتو بلند ميكني تا داد بزني ، مي بيني هيچكس نيست ، هيچكس .

فقط خودتي و خودت .

دور و برت را نگاه مي كني . صبر مي كني تا شايد كسي بياد و قفل تنهائيت رو بشكنه .

اما هر چي منتظر مي شي ، كسي نمي آد .

اونوقته كه مي فهمي چقدر تنهائي .

ترجيح ميدي مثل هميشه ، بغضتو قورت بدي تا زندگيت ادامه پيدا كنه .

                           ..........................................................

دلم برای کسی تنگ است...

  دلم برای كسی تنگ است

        كه آفتاب صداقت را

               به ميهمانی گل های باغ می آورد

                                         وگيسوان بلندش را

  - به بادها می داد

             و دست های سپيدش را

                             - به آب می بخشيد

  دلم برای كسی تنگ است

              كه آن دونرگس جادو را

                      به عمق آبی دريای واژگون می دوخت

                               و شعرهای خوشی چون پرنده ها می خواند

  دلم برای كسی تنگ است

           كه همچو كودك معصومی

                     دلش برای دلم می سوخت

                             و مهربانی خود را

                                    - نثار من می كرد

   دلم برای كسی تنگ است

              كه تا شمال ترين شمال

                       و در جنوب ترين جنوب

                        كه بود با من و

- پيوسته نيز بی من بود

  و كار من زفراقش فغان و شيون بود

            كسی كه بی من مانددرهمه حال

                  هميشه در همه جا

- آه با كه بتوان گفت

   

                       كسی كه با من نيست

   كسی ...

     - دگر كافی ست.

 

مارال