دوست داشتن يا ؟   

از کسی که دوستش داری ساده دست نکش

شايد هيچ کس را مثل او دوست نداشته باشی

از کسی هم که دوستت دارد به آسانی مگذر

شايد هيچ وقت کسی را مثل تو دوست نداشته باشد

مارال