کوتاه ، مثل آه !   

در زیر این بلند ،

ما شرقیان هماره سرودی سروده ایم

با تیغی بر گلوگاه

در نوبت پگاه .

 

- " بر سبزه های خاک

پروانه ایم ما

با طول عمر خویش

کوتاه ، مثل آه !"

 

مارال