سيد جعفر بزرگي   

مرحوم سيد جعفر بزرگيهنرمند عزيز مرحوم سيد جعفر بزرگی

امروز متوجه شدم که سید جعفر بزرگی یکی از هنرمندان سینمای ایران درگذشت .

این هنرمند جزء معدود هنرمندانی بود که مورد علاقه شدید من بود و از شنیدن خبر درگذشتش بسیار اندوهگین شدم .

روحش شاد و یادش گرامی .

در پناه یزدان پاک ..... شاد زیوی و تندرست ..... تا درودی دیگر بدرود

مارال