يكسال گذشت   

تابوت مرا جاي بلندي بگذاريد

 تا باد برد بوي مرا بر وطن من


این یادداشت توسط سرویس SMSblog ارسال شده است.

مارال