عشق و دوست داشتن ۳   

عشق جوششی یکجانبه است . به معشوق نمی اندیشد که کیست؟ یک ((خود جوشی ذاتی)) است ، واز این رو همیشه اشتباه میکند ودر انتخاب به سختی میلغزد و یا همواره یکجانبه میماند وگاه ، میان دوبیگانه ناهمانند ، عشقی جرقه می زند وچون در تاریکی است ویکدیگر را نمی بینند ، پس از انفجار این صاعقه است که در پرتو روشنائی آن ، چهره یکدیگر را می توانند دید ودر اینجا است که گاه ، پس از جرقه زدن عشق ، عاشق ومعشوق که در چهره هم مینگرند ، احساس میکنند که هم را نمیشناسند وبیگانگی وناآشنائی پس از عشق -  که درد کوچکی نیست - فراوان است.

مارال