تقديم به دوستداران شاملو

گر بدينسان زيست بايد پست

 من چه بی شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوائی نياويزم

بر بلند کاج خشک کوچه ی بن بست ......

 

گر بدينسان زيست بايد پاک

    من چه ناپاکم اگر ننشانم از ايمان خود چون کوه

يادگاری جاودانه بر تراز بی بقای خاک .......

/ 2 نظر / 4 بازدید