عشق و دوست داشتن ۲

عشق با شناسنامه بی ارتباط نيست و گذر فصلها و عبور سالها بر آن اثر ميگذارد ؛ اما دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی ميکند و بر آشيانه بلندش روزگار را دستی نيست ...

عشق در هر رنگی و سطحی ؛ با زيبائی محسوس ؛ در نهان يا آشکار ؛ رابطه دارد . اما دوست داشتن چنان در روح غرق است وگيج ؛ و جذب زيبائی های روح که زيبائی های محسوس را به گونه ای ديگر ميبيند . عشق طوفانی و متلاطم و بوقلمون صفت است ؛ اما دوست داشتن آرام و استوار و پروقار و سرشار از نجابت .

عشق با دوری و نزديکی در نوسان است . اگر دوری به طول انجامد ضعيف ميشود ؛ اگر تماس دوام يابد به ابتذال ميکشد و تنها با بيم و اميد و تزلزل و اضطراب و (( ديدار و پرهيز )) ؛ زنده ميماند . اما دوست داشتن با اين حالات نا آشناست ؛ دنيايش دنيای ديگری است ....

ادامه دارد (( اما به جون شما ديگه خوابم مياد ))

/ 0 نظر / 17 بازدید