عشق و دوست داشتن ۴

عشق ؛ جنون است و جنون چيزي جز خرابي و پريشاني " فهميدن " و " انديشيدن " نيست . اما دوست داشتن ؛ در اوج معراجش ؛ از سرحد عقل فراتر ميرود و فهميدن و انديشيدن را نيز از زمين مي كند و با خود به قله بلند اشراق مي برد .

 عشق ؛ زيبائي هاي دلخواه را در معشوق مي آفريند و دوست داشتن ؛ زيبائي هاي دلخواه را در " دوست " مي بيند و مي يابد .

عشق ؛ يك فريب بزرگ و قوي است و دوست داشتن ؛ يك صداقت راستين و صميمي بي انتها و مطلق .

عشق ؛ در دريا غرق شدن است و دوست داشتن ؛ در دريا شنا كردن .

عشق ؛ بينائي را مي گيرد و دوست داشتن ؛ بينائي مي دهد.

عشق ؛ خشن است و شديد و در عين حال ناپايدار و نا مطمئن و دوست داشتن ؛ لطيف است و نرم و در عين حال پايدار و سرشار از اطمينان .

/ 0 نظر / 4 بازدید